Russian novel, as seen by Sapire & Warfe /2013

Derzhavin says

“Hell”, says G. R. Derzhavin

Zhukovski says

“…death.”, says V. A. Zhukovski

Chernyshevski says

“I'm very tired and disappointed”, says N. G. Chernyshevski

Fonvizin says

“I can't”, says D. I. Fonvizin

Gerzen says

“…terrible…”, says A. I. Gerzen

Goncharov says

“Oh no, no good…”, says I. A. Goncharov

Karamzin says

“…to kill…”, says N. V. Karamzin

Griboedov says

“…so dull…”, says A. S. Griboedov

Krylov says

“Not here, not like that, not there!”, says I. A. Krylov

Ostrovski says

“…hatred overwhelms…”, says N. A. Ostrovski

Belinski says

“…break your head…”, says V. G. Belinski

Dobrolyubov says

“Did something stupid…”, says N. A. Dobrolyubov

Korolenko says

“I'm not a jew”, says V. G. Korolenko

Radischev says

“An invasion of fear and upcoming troubles”, says A. N. Radischev

Lomonosov says

“I'm sad…”, says M. V. Lomonosov